Love for "Grundejerforeningen Arnakkegård"

Se tillige "Afskrift af udstykningsdeklaration" her ...

Læs om Naboret her ... 

§ 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Arnakkegård"
 

§ 2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune under Holbæk ret, der er foreningens værneting.
 

§ 3 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres under foreningens område hørende ejendomme, derunder navnlig at tilvejebringe og administrere de til vedligeholdelse af veje, stier og andre fællesarealer fornødne midler, i overensstemmelse med udstykningsdeklaration, lyst den 11. marts 1970. De af foreningen til gennemførelse af foreningsformålet trufne bestemmelser er fuldt bindende for hver parcel ejer. Foreningen er pligtig efter påkrav og i det omfang, grundsælgeren måtte ønske det, at tage skøde på veje og andre fællesarealer mod at betale de hermed forbudne omkostninger og til svare alle skatter og afgifter vedrørende disse arealer, Arealerne må ikke videresælges. Endelig repræsenterer foreningen medlemmerne overfor kommunale og andre myndigheder i fællesanliggender. Medlemmerne og disses forhold til foreningen.
 

§ 4 Foreningens medlemmer er alle nuværende og fremtidige ejere af ejendommen matr. nr. 2 a, Arnakke by, Ågerup sogn og af de parceller, der ved landbrugsministerielle approbationer af 6. oktober 1970 og 19. februar 1971 er udstykket fra matr.nr, 2 x, Arnakke by, Ågerup sogn. Ejere af tilstødende arealer kan med generalforsamlingens samtykke og under forudsætning af, at Holbæk kommune ikke måtte rejse indsigelse, optages som nye medlemmer. Nye medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat indskud, samt kontingent for det løbende regnskabsår. Ligeledes kan grundejerforeningen med generalforsamlingens samtykke slutte sig sammen med andre grundejerforeninger.
 

§ 5 Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer og andre forpligtelser overfor foreningen, Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl.
 

§ 6 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. Ved foreningens oprettelse betales der af hvert medlem for hver parcel, han ejer, et indskud på kr. 50,00. I øvrigt betaler hvert medlem for hver parcel, han ejer, et årligt kontingent, hvis størrelse for det løbende kalenderår fastsættes på den ordinære generalforsamling til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud hver den 2. januar, første gang dog senest 1 måned efter foreningens stiftelse for det pågældende kalenderår. Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftligt påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes for denne generalforsamlings vedkommende stemmeret og valgbarhed.
 

§ 7 Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement, gældende for samtlige medlemmer af foreningen, Bestemmelserne i reglementet forelægges generalforsamlingen til stadfæstelse på den efter reglementets udarbejdelse førstkommende generalforsamling. Bestemmelserne i reglementet skal herefter have samme gyldighed, som nærværende vedtægter i øvrigt, men reglementets bestemmelser skal dog til enhver tid kunne ændres og suppleres af bestyrelsen med efterfølgende godkendelse af den førstkommende ordinære generalforsamling. 
 

§ 8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 

§ 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem, under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring, Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  • 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer.
  • 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  • 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • 6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
  • 7. Valg af to revisorer.
  • 8. Valg af to revisorsuppleanter.
  • 9. Indkomne forslag.
  • 10.Eventuelt.


Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted.
 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en af mindst 1/4 af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgivet, skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.
 

§ 11 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Hvert medlem har een stemme for hver parcel, han ejer. Ejes en parcel af flere i forening, kan kun een af ejerne afgive stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning. Med mindre dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog stemme i henhold til mere end 3 fuldmagter. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpel majoritet, jfr. dog §§ 12 og 19. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.
 

§ 12 Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring foreningens love, bevilling af midler udover det til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen derhos vedtages med mindst 2/3 af de afgive stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal holdes inden 1 måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om forandring foreningens love, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til, jfr. § 15, at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. 
 

§ 13 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, Generalforsamlingen bestemmer tillige, hvem der af bestyrelsens medlemmer skal være formand, næstformand og kasserer. Formand og 1 repræsentant vælges de ulige år, kasserer, næstformand samt 1 repræsentant de lige år. Valget gælder for to år. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et bestyrelsesmedlem kræver det, udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i hans sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter, at suppleanterne er tiltrådt, bliver indre end 4, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted. Kassereren kan tillægges et årligt honorar, der fastsættes af bestyrelsen og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
 

§ 14 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser. Der holdes møde, så ofte formanden eller to menige medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlæges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 

§ 15 Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening. Revisorer og regnskab.
 

§ 16 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, genvalg kan finde sted. Den ene af revisorerne og den ene af revisorsuppleanter skal være statsautoriseret revisor. Revisorerne gennemgår mindst en gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst en gang årligt.
 

§ 17 Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse til den 31. december 1971. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 1. marts og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.
 

§ 18 Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn. På kontoen kan kun hæves af kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. l.000,00. Kassereren skal om fornødent være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af generalforsamlingen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.
 

§ 19 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Holbæk Kommune. Tvivlsspørgsmål.
 

§ 20 Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse på førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Godkendelse m.v.
 

§ 21 Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.
 

§ 22 Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 27. maj 1971.