Som det fremgik på generalforsamlingen i 2016 strammer kommunen op på ydelserne til de små veje og udstykninger; det er den berettiget til som vejmyndighed.

Kommunen fejer og brænder ukrudt langs rendestene.

Derfor:  

Grundejerne opfordres dog til selv at være opmærksomme på deres rendestene.
Der er mange steder, de er meget lidt kønne. Samtidig opfordres I til selv at rense Jeres fortove for ukrudt, idet der ikke vil blive sprøjtet af vores gartner.
 

Endelig er der nogle af jer, der bør tilse og rense jeres bagkant-fortov, området mellem den nærmeste række fortovsfliser og hække og/eller hegn på grunden. Dette har altid været vores egen opgave.  

Trekanterne ved hhv. Arnakkegårds Allé, Maglestenen og Langholm holdes af kommunens Park og Vej.
 
ALTSÅ:

Betragt fortov og rendestene ud for din egen grund og, hvis nødvendigt, smukkesere den, så der kan blive lidt pænere i området.
 
Hvis dit fortov, f.s.v.angår ukrudt, er i sådan forfatning, at bestyrelsen skønner det nødvendigt, vil foreningens gartner blive bedt om at sprøjte dit fortov for din regning jf. vedtaget præciserng på generalforsamlingen 2018.    
  
 
 
      

Ovenstående opfordring er stadig gældende, ligesom grundejerne også opfordres til at rense sit eget fortov for uheldigt efterladte hundefterladenskaber.

DET KAN IKKE UNDERSTREGES NOK, AT HUNDEEJERNE SELV ER PRIMÆRT ANSVARLIGE FOR, AT DERES HUNDES EFTERLADENSKABER BORTFJERNES, OGSÅ NÅR BØRNENE LUFTER HUNDENE.