Etablering af Frilandsgrise - brug på og omkring ejndommen Tempelvej 14.

Holbæk kommune har godkendt planer for etablering af farehytter  m.v. til brug v/ frilandsgrise opdræt på og omkring Tempelvej 14.

Tilladelsen omfatter bl. a. marken matr. nr 20 a, som er  G/F Arnakkegåerd vedkommende.

I kan finde kendelsen  i dens fulde ordlyd med angivelse af klagefrist på:

http://planer.holbaek.dk/dk : Se aktuelle afgørelser og tilladelser.

 Bestyrelsen er repræsenteret ved møderne mellem de berørte lodsejere

Med hilsen og godt nytår!                                       d .3.1.2017

Bestyrelsen

 

d. 19.1. 17

Om talte godkendelse er fjernet fra kommunens hjemmeside ,da nednævnte klage er afsendt. d. 18.1.17

Bestyrelsen.

 

d. 18.1. 2017

Nærværende klage er tilsendt Natur- og miljøklagenævnet.

Klagen vil nu gå direkte til Holbæk Kommune, som kan forsyne den med yderligere materiale til behandling af sagen og orientere involverede parter. Herefter sender de - formentlig om ca. 3 uger - klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, og vi bliver orienteret, når dette sker.

 

Natur- og Miljøklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg                                                                        Arnakke, den 17. januar 2017

Klage over Holbæk Kommunes landzonetilladelser af 22. december 2016 til opsætning af fritliggende hytter til grise og fjerkræ på markerne omkring Birthesminde – sagsnumrene 16/56297 og 16/56299.

Undertegnede klageberettigede naboer til Birthesminde, matr.nr. 20 a og 21 a, samt områdets to grundejerforeninger Arnakkegaard og Egernæs, klager hermed over Holbæk Kommunes afgørelse, hvor der på disse to matrikler (samt en tredje matrikel) meddeles tilladelse til opstilling af hytter til et i forvejen godkendt dyrehold.

Der er tale om et projekt, der er usædvanligt i en dansk sammenhæng derved, at det omfattende dyrehold med bl.a. op til 314 frilandsgrise pr. år på det samlede område etableres som direkte nabo til et større parcelhusområde i byzone, der siden etableringen i 1970’erne har ligget uberørt af landbrugsaktivitet af denne karakter og i denne størrelsesorden - og oven i købet i et særligt følsomt og naturskønt område, hvis beboere i stort omfang netop har bosat sig for naturværdiernes skyld.

Vi finder, at tilladelserne er givet uden behørig skelen til Holbæk Kommunes egen landskabsplan for Arnakke, som beskriver netop området omkring Birthesminde (Tempelhuse og den fredede/naturbeskyttede kyst ved Tempelhuse), ”der opleves som værende i en anden verden” – og som slår fast, at ”områdets kvaliteter bør styrkes, og der bør ikke tilføres flere elementer af anden karakter end de allerede tilstedeværende”. Om områderne omkring Tempelhuse og kysten fremgår det konkret i landskabsplanen, at de ”er mere sårbare end den resterende del af området og der bør her ikke foretages større ændringer. Den nuværende struktur bør her bevares og styrkes”…

De påtænkte hytter samt de dertil uløseligt knyttede hegn på kryds og tværs, de mange grise, sølesøerne og mudderdannelsen fra svinene forringer herlighedsværdien ved stedet og vil ramme både os beboere og de mange, der benytter Tempelvej (Fjordstien) til gåture – ligesom det vil ramme det rige vilde dyreliv, som ikke længere har fri passage over markerne.

For en del af os skæmmer hytterne en direkte udsigt til marker og fjord fra boligen, og vi er alle bekymrede over de gener, som svinene vil medføre i form af lugt samt stikfluer, mus og rotter, som det er velkendt, at svin tiltrækker.

Landzonetilladelserne af 22. december 2016 gives uden andre restriktioner end, at lovgivningen skal overholdes, og at hytterne skal have bestemte farver, på trods af en nabohøring, hvor kommunen – efter at have indbudt naboerne til bemærkninger og orienteret om kommunens mulighed for at stille betingelser for tilladelserne - har modtaget i alt 13 indsigelser fra naboer og områdets to grundejerforeninger. Det må efter nabohøringen være helt tydeligt for kommunen, at projektet afstedkommer rigtig mange bekymringer fra beboerne. På trods heraf har kommunen valgt helt at se bort fra indsigelserne i deres vurdering, hvorfor vi står tilbage med indtrykket af en skueproces, hvor udfaldet var givet, uanset hvad der var indkommet af høringssvar.

Dette kommer efter et sagsforløb om selve dyreholdet, som vi har fået aktindsigt i, og hvor det har været åbenlyst, at ansøger er blevet vejledt til bevidst at holde dyreholdet lige under de 15 DE, som skal til for at undgå nabohøring om selve dyreholdet og andet administrativt ”besvær”. Heri ligger også, at havde omfanget blot være en smule større, skulle der have været beregnet en konsekvensradius omkring dyreholdet i forhold til lugtgenerne – en radius, som formentlig ville have været flere hundrede meter.

Alt i alt står vi tilbage med det indtryk, at Holbæk Kommune ikke har anden intention i denne sag end at tilgodese landbrugsdriften maksimalt, mens både landskabet og naboernes tarv kommer i anden række. Holbæk Kommune har heller ikke – som det ses i andre kommuner – arbejdet for at forene de forskellige hensyn i sagen men henviser os blot til, at vi som naboer kan prøve at gå i dialog med ansøgerne om den nærmere indretning på markerne (og så håbe på deres velvilje).

På denne baggrund påklager vi hermed kommunens afgørelse og opfordrer til, at tilladelserne trækkes tilbage, subsidiært at der meddeles restriktioner, som tilgodeser landskabsværdierne og oplevelsen af disse samt naboernes tarv i øvrigt -  som at grise placeres på andre markarealer, hvor de ikke er til gene for et stort antal naboer og for udsynet til fjorden, som det er tilfældet her - og at grisehytter ikke må placeres i beboernes udsigtslinjer til fjorden.

Undertegnede vil samtidig gerne invitere nævnet på besøg i området med henblik på ved selvsyn at opleve landskabsværdierne på stedet.

 

 bestyrelserne for

Grundejerforeningerne Egernæs og Arnakkegård

m.fl.


 D. 1.1 2017

Holbæk kommune har nu videresendt vores klage over landconetilladelser,

af d. 22.12 016, med bemærkninger, til

Natur og Miljøankenævnet

Nævnets hus

Toldboden 2

88800Viborg