Afskrift af udstykningsdeklaration              Matr. nr. 2 a af Arnakke Anmelder:
by, Aagerup sogn Arne Stecher
Landsretssagfører Adelgade 15, København K.  Tlf. (01) 11 93 00
Stpl. kr. 4,00.

D E K L A R A T I O N.

I anledning af udstykning af matr. nr. 2 a af Arnakke by, Aagerup sogn, pålægges der hermed den ovennævnte ejendom følgende servitutter:

1. UDSTYKNING
Den udstykning af ejendommen, der foretages af den nuværende ejer, og som er vist på vedhæftede af landinspektør J. Th. Oltmann udarbejdet udstykningsplan af januar 1968, er endelig, og der må ikke foretages yderligere udstykning bortset fra, at parcel 1, lod A, B og C må udstykkes i parceller, hvis der ved magelæg med naboejendomme kan dannes basis herfor. Sammenlægning af parcellerne kan kun finde sted med sognerådets samtykke, og der må ikke derved påføres de øvrige parceller større anpart i modningsudgifter. Sognerådet kan dog tillade mindre overførsler af areal fra en parcel til en anden. Den nuværende ejer af ejendommene er dog berettiget til at foretage mindre ændringer i ovennævnte udstykningsplan, når disse ændringer kan godkendes af sognerådet, og i det omfang det skønnes nødvendigt for at gennemføre en hensigtsmæssig udstykning.

2. BENYTTELSE
På parcellerne må der alene opføres eller indrettes beboelsesejendomme til helårsbeboelse. Der må ikke på parcellerne drives nogen form for næringsvej, der ved røg, støj, ilde lugt eller på nogen som helst anden måde kan være til ulempe for de omkringboende.

Parcellerne må ikke benyttes til oplagsplads eller lignende ligesom der ikke må henstilles kassable eller havarerede effekter. Parcellerne må ikke frembyde et ubehageligt skue eller være til gene for de omkringboende.
På parcellerne må der ikke holdes husdyr med undtagelse af hunde, katte og selskabsfugle, og kun i det omfang de ikke er til gene for de omkringboende.
Der må ikke på parcellerne foretages jordreguleringer, hvorved terrænet hæves op over vejbanens ud for parcellerne fastsatte koter. De steder, hvor terrænet allerede ligger højere end vejen, må der ikke foretages yderligere forøgelse af terrænhøjden. Enhver opfyldelse skal foregå på en over for naboerne hensynsfuld måde.
For så vidt terrænet skråner så meget, at der ved planering af
grunden opstår skråninger langs skellene til naboparceller, skal parcellen tåle skråningsanlæg fra eventuel højere liggende parcel, idet hegn i skellet altid skal anbringes langs skråningstoppen,

3. BYGGELINIER
Mod Arnakkevej skal der respekteres en byggelinie i en afstand af 12,5 m. fra vejmidte og mod de øvrige boligveje en byggelinje i en afstand af 10 m. fra vejmidte , idet der dog I begge tilfælde gælder et tillæg for forekommende højdeforskelle mellem bebyggelsens jordlinie og fremtidig vejhøjde (1,5 x højdeforskellen + mindst 1 m).

4. BEBYGGELSE
a) På hver parcel må kun opføres eller indrettes beboelse for en familie med de til en sådan bebyggelse sædvanligt hørende udhuse og garager.
b) Så længe ingen anden bestemmelse er truffet i bygningsvedtægt, byplan eller reguleringsplan, må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,2.
c) Bygninger må ikke opføres i mere end eet plan eller i eet plan med udnyttet tagetage og ikke gives en højde på over 3 m. regnet fra terræn til den linie , hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 45 grader. Stuegulv må ikke ligge højere end 30 cm. over eksisterende terræn målt vad den side af bygningen, hvor terrænet er højst.
d) Bygninger må ikke opføres nærmere skel end 3 m. Garager, udhuse o.l. mindre bygninger kan dog placeres i en kortere afstand fra syd- eller vestskel eller i disse skel , når bygningsreglementets særlige bestemmelser herom i øvrigt iagttages.
e) Med hensyn til byggetilladelse m.v. henvises til de til enhver tid gældende bygnings- eller administrationsvedtægter jfr. Lands byggelovens § 11 stk. 4.
f) Ethvert byggeri skal være afsluttet senest 2 år efter datoen for byggetilladelsen.
g) Garager, carporte og udhuse skal anbringes i tilslutning til den øvrige bebyggelse på parcellen og opføres i samme stil som den øvrige bebyggelse og må ikke ved påfaldende udseende, unormal størrelse, eller ved de anvendte materialers ringe kvalitet eller dårlige vedligeholdelse frembringe et mindre tiltalende skue.
h) Vækst- og drivhuse må ikke overstige 25 m2 i bebygget areal og skal anbringes i overensstemmelse med byggelinie bestemmelserne i § 3. I øvrigt gælder bestemmelserne under d også for vækst- og drivhuse.
i) Al bebyggelse skal placeres med hoved ydermure og tagrygninger parallelt med eller vinkelret på den vej hvortil grunden har vejadgang.
j) Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, der efter sognerådets skøn virker skæmmende.
Hvis huse i mursten eller gasbetonblokke males, skal farven være hvid. Huse i træ skal behandles med træ imprægnerings midler og må ikke males. Naturfarvet eternit må anvendes udvendig i umalet stand i mindre omfang under større vinduer. Bølgeeternit eller lignende materialer må ikke anvendes som tagdækningsmateriale med undtagelse af bølgeeternit i type B 7 i farverne sort og teglrød. Eternitskifer må kun anvendes i farven sort-blå. Tagpap må kun benyttes som led i built-up tagkonstruktion.

5. VEJE
De på udstykningsplanen viste veje m.v. skal projekteres og udføres ved grundsælgerens foranstaltning i overensstemmelse med sognerådets krav.
Forlægning af bestående private veje, fjernelse af bestående kørebaner, flytning af ledninger af enhver art udføres i forbindelse med vejanlægget, og udgifterne hertil medregnes til vej anlægsudgifterne.
Parcel ejerne er uden erstatning pligtige at tåle de gener, der måtte fremkomme i forbindelse med vejanlægget, ligesom parcel ejerne er pligtige at tåle, at eventuelle til vejanlæggene hørende skråninger anlægges på parcellerne uden erstatning, selvom der findes hegn eller andet på det pågældende areal. Grundsælgeren har ret til færdsel på de etablerede veje uden at skulle deltage i vedligeholdelsen af disse, og sognerådet har ret til at indrømme andre færdselsret på vejene mod deltagelse i vedligeholdelsesudgifterne.
Vedligeholdelse, renholdelse, grusning og snerydning af veje m.v. påhviler grundejerne.
Samtlige projekterings-, anlægs- og vedligeholdelsesudgifter betales af parcel ejerne med lige stor anpart pr. parcel. Betalingstidspunktet og betalingsmåden for projekterings- og anlægsudgifterne fastsattes i de enkelte slutsedler.
Når grundejerforeningen er dannet, overdrages vej-, sti- og parkeringsarealer sammen med eventuelle fællesarealer til grundejerforeningen på nærmere i de enkelte slutsedler anførte vilkår.

6. VEJBELYSNING
Der etableres ikke vejbelysning i forbindelse med grundmodningen, men sognerådet har til enhver tid ret til at forlange, at der ved grundejerforeningens foranstaltning skal etableres vejbelysning samt til at fastsatte de nærmere krav til samme. I sådant fald fordeles samtlige anlægsudgifter på de enkelte parceller med lige stor anpart pr. parcel.

7. VEJNAVNE OG HUSNUMRE
Samtlige veje skal forsynes med navn efter aftale med sognerådet. Så snart de på udstykningsplanen angivne veje er under udførelse, skal samtlige veje forsynes med midlertidige skilte med navn, ligesom der på hver enkelt parcel skal opsættes midlertidige skilte med angivelse af husnummer og senere matr. nr.
Når grundmodningen er tilendebragt, skal der ved grundejerforeningens foranstaltning opsættes endelige vejskilte og skilte på hver enkelt parcel ned angivelse af husnummer og matrikelnummer. Sognerådet fastsætter detaljeret reglerne for skiltenes udformning og placering. Udgiften hertil betales af den enkelte grundejer på anfordring.

8. PARKERINGSFORHOLD M.V.
Al parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler samt campingvogne eller andet lignende er forbudt på eller ud for parcellerne alene med undtagelse af almindelig af- og pålæsning og lignende.
På hver parcel skal der indrettes plads for parkering af mindst 2 biler. 1 garage i forbindelse med forplads til 1 bil opfylder dette parkeringskrav.
Der må kun bygges garage til almindelige personautomobiler eller vareautomobiler, der ikke væsentligt afviger herfra.

9. VANDFORSYNING
Vandforsyning skal ske fra Aagerup Arnakke Vandværk I/S på vandværkets normale vilkår.
Den enkelte parcel ejer er pligtig at tåle, at hovedvandledninger føres over hans grund, ligesom vandværket skal have ret til opgravning på parcellerne i forbindelse med nedlægning eller reparation af ledninger. Parcel ejerne skal vare indforstået med, at alt ledningsarbejde m.v. kun må udføres af de vandinstallatører, som sognerådet måtte autorisere dertil.
Samtlige udgifter i forbindelse med vandforsyningens etablering betales af parcel ejerne med lige stor anpart pr. parcel. Tidspunktet for beløbets betaling fastsættes i de enkelte slutsedler.
Stikledninger af enhver art bekostes af den enkelte parcel ejer, men sognerådet og grundsælgeren har ret til at forlange, at stikledningerne, afsluttet med stophane 1 m inde på hver parcel, etableres samtidig med nedlæggelsen af hovedvandledninger.

10. ELFORSYNING
Langs vejene i udstykningsområdet vil N.V.E., Svinninge, på master fremføre ledninger for elforsyning, så vidt muligt kun på vejenes grund, men parcel ejerne må være indforstået med, at master o.l. anbringes i vejskellet eller eventuelt på parcellerne. Ligeledes må parcel ejerne være indforstået med, at eventuelle skråmaster og barduner anbringes på parcellerne. Stikledning fra mast og til bebyggelse bekostes af parcel ejerne og skal fra master føres i jordkabler til målerskab, med mindre andet tillades af sognerådet.
Den hver enkelt parcel påhvilende andel i etablering af master og ledninger vil sammen med afgift til N.V.E. for tilslutning af stikledning til mast blive opkrævet af N.V.E. hos hver enkelt parcel ejer efter N.V.E.’s til enhver tid gældende bestemmelser.

11. AFLØBSFORHOLD
Ved grundsælgerens foranstaltning vil der blive projekteret et kloaksystem for hele udstykningsområdet. parcel ejerne er pligtige at bære udgifterne ved projektering og anlæg m.v. af kloaker, midlertidigt rensningsanlæg og ledninger med lige store anparter pr. parcel.
Der vil senere blive projekteret et fælles biologisk rensningsanlæg for større dele af kommunen, og parcel ejerne er pligtige at tilslutte sig et sådant anlæg fra det tidspunkt, hvor mulighed herfor måtte foreligge og på de vilkår, der fastlægges ved landvæsens kommissionskendelse.
Kloakarbejdet vil så vidt muligt blive henlagt til udstykningens veje, men skulle det blive nødvendigt at føre ledninger over enkelte parceller, er parcel ejerne pligtige at tåle dette.
Alt ledningsarbejde m.v. må kun udføres af de af sognerådet autoriserede kloakmestre.

12. RENOVATION
Hver parcel ejer er pligtig at deltage i en af sognerådet godkendt renovationsordning.
Sognerådet afgør, om renovationsordningen skal forestås af grundejerforeningen eller af kommunen.
Sognerådet bestemmer ligeledes, hvilket område renovationsordningen skal omfatte.

13. HEGN OG BEPLANTNING
Alene parcelkøbere har hegnspligt. Når der på en parcel plantes levende hegn, uanset om det sker mod grænsen til vej eller til naboskel, skal hegnet holdes i en sådan afstand fra skellet, at grene m.v. ikke rager ud over skellinierne, dog at der efter enighed mellem de pågældende parcel ejere kan plantes i skellinie, hvor parcellen grænser til anden parcel,
Parcelkøberne er forpligtet til inden 1 år efter grundmodnings arbejdernes afslutning at etablere hegn. Hegn mod vej må ikke overstige 1 m, og det samme gælder for nabohegn indtil 3 meters afstand fra vejgrænsen. Disse indskrænkninger gælder dog ikke for levende hegn.
Ved beplantning af parcellen skal der drages omsorg for, at træer eller buske ikke generer nabogrunden, i hvilket tilfælde de pågældende træer eller buske kan forlanges beskåret eller fjernet. Der må ikke plantes popler- og bævreasp. Parcellen skal stedse være beplantet med et rimeligt antal træer, når grundmodningen er afsluttet.
Hvis hegn og beplantning foretages inden grundmodnings arbejderne er afsluttet, er grundsælgeren uden ansvar for, om hegn og beplantning måtte blive ødelagt i forbindelse med grundmodnings arbejderne.
Den ubebyggede del af parcellen skal stedse henligge i pæn og ordentlig stand, således at den ikke ved ukrudt, frøspredning eller på anden måde er til gene for naboparcellerne. Ingen affaldsbunke eller lignende indretning må anbringes nærmere nabogrunden end l m. Mødding for kompost eller haveaffald skal være tildækket.
Såfremt en parcelkøber undlader at indhegne eller at holde parcellen i ordentlig stand, kan grundsælgerne, eller når grundejerforeningen er dannet, da denne, lade dette foretage for parcelkøberens regning, såfremt denne efter modtagelsen af anbefalet brev ikke inden 2 uger foretager det påbudte.

14. FREDNING
Arealet syd for den på udstykningsplanen på parcellerne 8-25, 30 og 36 viste linie i flugt med sydskellet for matr. nr. 2 s må ingensinde bebygges under nogen som helst form. Der må heller ikke foretages beplantning eller lignende i en højde af mere end 1 m over terræn.

15. FÆLLESBESTEMMELSER
De i forbindelse med udstykningen fremførte fællesledninger skal, i det omfang ledningerne ikke vedligeholdes af vandværk, elværk, telefonselskab eller offentlige myndigheder, vedligeholdes af grundejerforeningen, medens de enkelte parcel ejere selv må vedligeholde de stik, der fører fra fællesledninger og ind på parcellen, respektive til bebyggelsen på samme.
Den enkelte parcel ejer er pligtig at tåle eller underskrive de deklarationer med eller uden pant til tinglysning på de udstykkede parceller, som måtte blive forlangt af kommunen, N.V,E., vandværk, telefonselskab eller grundejerforening i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af kloak- og rensningsanlæg, veje m.v., el-, vand- og telefonledninger. Hvis det skønnes nødvendigt, at ledninger af nogen art føres over parcellerne, er de parcel ejere, som berøres heraf pligtige at tåle dette og give adgang til ledningernes fremtidige vedligeholdelse. Der vil ikke kunne kræves erstatning for ledningsføring af nogen art, der måtte blive foretaget i forbindelse med udstykningen og dennes grundmodning, og parcel ejerne er i øvrigt pligtige uden økonomisk godtgørelse at affinde sig med samtlige ulemper m.v. i forbindelse med gennemførelse af den totale byggemodning.
Den enkelte parcel ejer er forpligtet til at affinde sig med bestående drænledninger, der dog af parcel ejeren for egen regning kan omlægges. Der findes ikke kort over bestående drænledningers placering.

16. GRUNDEJERFORENING
Køberne og efterfølgende ejere af parcellerne er pligtige at indtræde som medlem af en ved grundsælgerens foranstaltning stiftet grundejerforening. Grundejerforeningen skal stiftes, senest når 2/3 af de omhandlede parceller er solgt.
Kun parcel ejere kan være medlemmer af grundejerforeningen.
Grundsælgeren er ikke pligtig at være medlem for så vidt angår usolgte parceller, men har alligevel en stemme pr. usolgt parcel.
Foreningens mål skal være at løse de for parcel ejerne fælles opgaver, derunder vedligeholdelse af veje m.v.
Sognerådet kan forlange, at anliggender, der efter sognerådets skøn er fælles for parcellerne, skal varetages af grundejerforeningen.
Grundejerforeningens vedtægter med tilhørende ordensreglement udarbejdes ved grundsælgerens foranstaltning. Når grundejerforeningen er dannet, er parcel ejerne forpligtet til at respektere grundejerforeningens vedtægter og ordensreglement, således som disse til enhver tid er lovligt vedtaget af grundejerforeningen og godkendt af sognerådet.
Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med nærværende udstykningsdeklaration eller nogen kommunal vedtægt.

17. PÅTALERET
Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Aagerup sogneråd, og så længe der er usolgte parceller tillige grundsælgeren. Hvis bygningsmyndigheden på noget tidspunkt indehaves af andre end sognerådet, tilkommer påtaleretten vedrørende byggeservitutter bygningsmyndighedens indehaver.

18. LEMPELSER
Aagerup sogneråd, eller hvis der er tale om, byggeservitutter, bygningsmyndighedens indehaver, er berettiget til at meddele dispensation fra bestemmelserne i nærværende deklaration i det omfang, hvori det måtte anses for ønskeligt og rimeligt.
Når grundejerforening er dannet, skal dispensationssager dog forelægges grundejerforeningen til udtalelse, inden afgørelse træffes. Indtil grundejerforeningen er dannet, skal dispensationsager dog forelægges udstykkeren til udtalelse.
 

19. TINGLYSNING
Foranstående bestemmelser vil være at tinglyse servitutstiftende på samtlige parceller udstykket fra matr. nr. 2 a af Arnakke by, Aagerup sogn, samt hovedparcellen, der betragtes som almindelig parcel, dog at §§ 2, 3, 4, 8 og 11 ikke skal være gældende for hovedparcellen, men alene for udstykningens øvrige parceller.
Med hensyn til pantehæftelser, byrder og servitutter i øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen.
København, den 25.2.1969. E. Hansen
Ved landbrugsministeriel approbation af 2.12.1968 er den i nærværende deklaration omhandlede ejendom, matr. nr. 2 a Arnakke by, Aagerup sogn, foreløbig udstykket i 2 ejendomme.
Ved den foreløbige udstykning har den bebyggede hovedparcel på landinspektør J. Th. Oltmanns udstykningsplan af januar 1968 betegnet som "Arnakkegård" bevaret matrikulsbetegnelsen 2 a Arnakke by, Aagerup sogn, medens resten af den under udstykning værende ejendom er blevet frigjort for landbrugspligt og matrikuleret som matr. nr. 2 x Arnakke by, Aagerup sogn.
Da nærværende deklaration er affattet inden - men først underskrevet efter - fornævnte landbrugsministerielle approbation af 2.12.1968, begæres deklarationen herved tinglyst som servitutstiftende både på matr. nr. 2 a og på matr. nr. 2 x Arnakke by, Aagerup sogn.
Om påtaleret og om foranstående pantehæftelser, servitutter og byrder i øvrigt henvises til det ovenfor i selve deklarationen anførte.
København, den 17.7.1969. E. Hansen
Deklarationens tinglysning på matr. nr. 2 a Arnakke by, Aagerup sogn tiltrædes herved:

København, den 5.12.1969.
Godkendes og tiltrædes K. Andersen.
For Aagerup sogneråd: S. Rasmussen. Aagerup kommune
4390 Vipperød.

Som indehaver af bygningsmyndigheden:
Godkendes i medfør af landsbyggelovens § 4 stk. 2.
Holbæk Amtsråd, den 24. febr. 1970.
p.a.v. K. Quist.
K.
Indført I dagbogen for Holbæk Retskreds 11. marts 1970 lyst Tingbog bd. I BL 2 a
Stempelafg. 4,- kr